Harsien Patrimonju Mosti


Harsien Patrimonju Mosti is an independent local heritage watchdog founded on the 29th March 2005 with the principle aim of safeguarding, conserving and promoting Mosta's natural, archeological, historical and anthropological heritage.

Following several meetings held within Mosta's Civic Centre, a formal statute was drawn up and an official delegation met with local council major Joe De Martino in view of presenting its aims and primary objectives.

HPM was publicly launched on the 27th June 2005 with the support and participation of other social and cultural groups based in Mosta, as well as enrolling the first members of the general public. Our logo, designed by Joseph V. Sammut, was officially presented during this first AGM.

HPM was set up mainly due to the fact that so far, there was no group or official entity specifically concerned with the monitoring, conservation or co-ordination of the heritage passed on to us by our forefathers or by Mother Nature. Our steadfast commitment to these principles as well as towards the people of Mosta and Malta in general remains unshaken, and we are always ready to contribute and collaborate with other groups or individuals having related aims.

Everbody is welcome to join our ranks, particularly the residents of Mosta and all those share our interest in preserving and safeguarding our natural and cultural environment.

Help us save our fast diminishing historical, cultural and ecological sites. Become a member now. Annual membership rates are listed below

Adults: 10 Euros

Senior Citizens: 5 Euros

Teenagers & Students: 5 Euros

Children (up to 12 years old) : Free


Download an application form and send with enclosed payment to:

Harsien Patrimonju Mosti

16, Aquarius Bldg, Floor 2

Triq il-Wied

Mosta

HPM Membership Application Form.docx HPM Membership Application Form.docx
Size : 50.422 Kb
Type : docx

Verzjoni bil-Malti

Wara laqgha ghall-Mostin li saret fis-Sala tal-Komunità fic-Centru Civiku tal-Mosta, nhar id-29 ta’ Marzu 2005, intghazel grupp ta’ persuni li kellhom jiffurmaw kumitat biex titwaqqaf ghaqda gdida. Din l-ghaqda kellha tiehu hsieb il-wirt Mosti. Dawn il-persuni iltaqghu numru ta’ drabi u fasslu statut u identifikaw x-xoghol li kellhom jaghmlu. Delegazzjoni ltaqghet b’mod ufficjali mas-Sindku tal-Mosta, is-Sur Joe De Martino,  biex jigu spjegati lilu l-parametri li kellha f’rasha din l-ghaqda gdida rigward il-harsien tal-wirt tal-Mosta. Gew ukoll iccarati il-kuntatti li kellu jkun hemm bejn il-Kunsill Lokali u l-ghaqda l-gdida.

Kien is-27 ta’ Gunju 2005 meta din l-ghaqda laqqghet rapprezentanti mill-ghaqdiet tal-Mosta u individwi interessati u twaqqfet b’mod ufficjali. Issiehbu ukoll l-ewwel grupp ta’ persuni fl-ghaqda l-gdida. L-isem ufficjali ta’ din l-ghaqda hu Harsien Patrimonju Mosti. L-ghan ewlieni hu li tkattar it-taghrif, u li thares, il-wirt naturali, arkeologiku, storiku u antropoligiku tal-Mosta. Il-logo ta’ l-Harsien Patrimonju Mosti gie ddisinjat minn Joseph V. Sammut u gie pprezentat ufficjalment fl-ewwel laqgha generali tas-27 ta’ Gunju.

L-Ghaqda Harsien Patrimonju Mosti twaqqfet ghax s’issa ma kienx hemm grupp li specifikament jiehu hsieb, jghasses u jikkoordina dak kollu li ghandu x’jaqsam mal-wirt li hallewlna ta’ qabilna jew li tatna n-natura.  Hi ghaqda li bi hsiebha tahdem mill-qrib ma’ kull min jinteressah dan il-qasam u xogholha hu li theggeg fil-Mostin u dawk li jhobbu l-kultura u l-ambjent aktar attenzjoni lejn dak li hu wirt komuni. 

Il-HPM se tahdem biex fuq kollox tilhaq lit-tfal u z-zghazagh ghax dawn huma l-futur taghna. Ghalhekk theggeg tfal u zghazagh flimkien naturalment ma’ adulti, biex jissiehbu maghha u hekk jitghallmu u jiehdu sehem attiv fil-harsien ta’ dak kollu li hawn madwarna u li hu ta’ min jibza’ ghalih u jindokrah.

 Inheggukom issiru membri fil-Harsien Patrimonju Mosti kemm ghall-gid tal-Mosta taghna kif ukoll b'risq Malta ghazieza taghna lkoll.


Adulti: 10 Euros

Anzjani: 5 Euros

Teenagers u Studenti: 5 Euros

Tfal (sa 12 il-sena) : B'xejn


Formula tal-applikazzjoni w dettalji ohra jistghu jitnizzlu bhala downlowd min hawn taht u jinbghatu mal-pagament bil-posta fl-indirizz kif gej:

Harsien Patrimonju Mosti

16, Aquarius Bldg, Floor 2

Triq il-Wied

Mosta

-------------------------------------------------------------------------------------------------


 

HPM Membership Application Form.docx HPM Membership Application Form.docx
Size : 50.422 Kb
Type : docx

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Il-kumitat originali fundatur tal-Harsien Patrimonju Mosti kien kompost minn dawn is-sinjuri.

Il-Kumitat prezenti jixtieq jirringrazzjhom tal-gid u l-kontribuzzjoni siewja li taw waqt li kienu ihaddnu kariga fl-HPM.

 

Dott George Cassar            President u inkarigat mir-ricerka

Il-Perit Lawrence Gatt         Vici-President u konsulent fuq l-ambjent mibni

Is-Sur Jonathan Henwood   Segretarju u konsulent fuq l-ambjent naturali

Is-Sur Evan Mangion           Kaxxier

Is-Sur Loreto J. Dalli           Ufficjal ghar-relazzjonjiet pubblici

Is-Sur Lawrence Bonnici      Inkarigat mill-progetti

Is-Sinjura Charmaine Casha     Konsulenta fuq l-ambjent naturali

Is-Sur Robert Grech                Inkarigat miz-zghazagh

Is-Sur Joseph V. Sammut        Inkarigat mill-progetti

Is-Sur Anton Spiteri                 Inkarigat mill-progetti